TransCity Refugees

Hoe kunnen erkende vluchtelingen hun onderscheidende talenten ontplooien en bijzondere capaciteiten inzetten ten dienste van zichzelf en de Nederlandse samenleving?

Mical Ghebreab


Mical Ghebreab is verantwoordelijk voor vraagstukken met betrekking tot asielzoekers en vluchtelingen.

 

Mical haalde haar master interculturele communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Op achtjarige leeftijd kwam ze samen met haar ouders vanuit het door een burgeroorlog geteisterde Ethiopië naar Nederland. Mical heeft een Eritrese achtergrond en spreekt vloeiend Tigrinya.

Al op jonge leeftijd bouwde zij veel ervaring op als vertaler en ’probleemoplosser’ bij kwesties waar mensen met een Eritrese achtergrond bij betrokken waren. Van daaruit ontwikkelde ze meer competenties, en verzamelde mensen om zich heen met (vaak) vluchtelingenachtergronden die andere bevolkingsgroepen konden bedienen: van Afghaans tot Syrisch, van Iraans tot Somalisch.

De diepgaande kennis over talloze migrantengemeenschappen in ons land, leidde ertoe dat de diensten van TransCity ook steeds vaker werden benut ten faveure van de activatie van vluchtelingen.

 

TransCity Refugees werkt met veelal hoogopgeleide deskundigen, waaronder specialisten met een Eritrese, Syrische, Afghaanse, Iraakse, Iraanse, Somalische of andere achtergrond. U huurt hen bijvoorbeeld in als trainer, culturele mediator, workshopleider of gespreksleider.  

 

Wilt u weten hoe TransCity Refugees u kan helpen bij vluchtelingenvraagstukken? Neem direct contact op met Mical Ghebreab.

U kunt haar mobiel bereiken   via telefoon 06 440 556 44.  

 

Maar u kunt ook mailen: info@transcity.com 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVATIE

TransCity is al 15 jaar actief in multiculturele marketing en diversiteitsmanagement. Naast het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van marketing- en communicatiecampagnes, gaven de specialisten van TransCity vele honderden presentaties, trainingen en workshops. Bovendien is TransCity verantwoordelijk voor meer dan honderd onderzoeksprojecten onder in Nederland woonachtige burgers met een migratieachtergrond. Waaronder ook veel vluchtelingen.

Voor al onze projecten laten we ons ‘voeden’ door de doelgroepen die we, voor welk doel dan ook, willen activeren. Al ons werk ontstaat dus van onderop, vanuit de doelgroep zelf. Daarvoor worden vaak marketingtermen gebruikt als ‘user generated content’ of  ‘crowdsourcing’. Maar wélke modieuze benaming je er ook aan geeft, de essentie is de volgende:

Bij vluchtelingengemeenschappen is die aanpak zelfs een absolute randvoorwaarde voor succes, omdat de kloof met de Nederlandse samenleving vaak nog groot is. Tot de kerndomeinen van TransCity Refugees behoren:

Domein 1 - Onderzoek.  

 

Bij interviews met asielzoekers en vluchtelingen is kennis over de referentiekaders doorslaggevend. Stel dat mensen zijn gevlucht uit een dictatuur, durven ze de door de interviewer gestelde vragen dan wel eerlijk te beantwoorden? Zo niet, hoe kunnen we toch de gewenste antwoorden achterhalen?

 

Domein 2 - Empowerment en Weerbaarheid.

 

TransCity Refugees geeft empowerment trainingen. Ook: weerbaarheidstrainingen aan vrouwen en meisjes.

Domein 3 - Voorlichting, Training, Coaching. 

 

TransCity Refugees geeft voorlichting, training en coaching op uiteenlopende terreinen; van budgettraining tot seksualiteit; van hulp in de contacten met gemeentelijke instanties tot voorlichting over drugs en alcohol. 

Domein 4 - Bemiddeling bij Arbeid. 

 

TransCity Refugees organiseert speeddates tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers.

 

Domein 5 - Bemiddeling voor Startups..

 

TransCity Refugees organiseert presentaties aan potentiële investeerders door vluchtelingen met business plannen.​​​

De doelgroepen die je wilt bereiken, dragen zelf de bouwstenen aan die nodig zijn om hen, voor welk doel dan ook, te activeren. Het gaat immers om hún belevingswereld, niet om de jouwe.

ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN TRANSCITY REFUGEES

Tot de opdrachten die TransCity en de bij TransCity aangesloten specialisten de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, behoren onder meer:

 • Empowerment van volwassen vluchtelingen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Veel deelnemers komen uit dictatoriaal of autocratisch bestuurde landen waar de vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is. Een specifieke benadering is dan nodig om tot de ziel van mensen door te dringen. Want een ‘ja’ kan een ‘nee’ zijn, en een ‘nee’ een ‘ja’.

 • Workshops voor volwassen vluchtelingen en AMV'ers. Waar liggen de talenten? Hoe kunnen ze die ontplooien? Hebben ze al vastomlijnde ambities? Zo ja, welke? Zo nee, hoe kunnen we hen inspireren om voor zichzelf concrete ambities te benoemen? En deze vervolgens waar te maken?

 • Voorlichting aan volwassen vluchtelingen en AMV'ers over rechten en plichten. Werken aan zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, en het vergroten en realiseren van de eigen doelen. Via speelse werkvormen talenten ontdekken en zelfvertrouwen vergroten. Trainers kennen de cultuur van de minderjarige vreemdelingen en spreken bovendien hun taal: Arabisch, Tigrinya, Dari, Farsi, Urdu, Koerdisch of een andere taal.

 • Trainingen over cultuurverschillen aan medewerkers in de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Het ontwikkelen van wederzijds begrip tussen begeleiders en asielzoekers. Het herkennen van signalen die voor een effectieve begeleiding relevant zijn. Hoe communiceer je met vluchtelingen met traumatische ervaringen? Hoe voorkom je dat ze, vanwege die trauma's, agressie naar elkaar ontwikkelen? 

 • Voor de gemeente Rotterdam spraken we met Somalische vluchtelingen over de meest effectieve manier om Somalische Rotterdammers via gemeentelijke informatiekanalen te bereiken en activeren.

 

 • Hulp bij gezinsconflicten, omdat  de werkzaamheden van de betrokken maatschappelijke organisaties ontoereikend zijn als gevolg van de cultuurverschillen.

 • Voorlichting en training op een reeks van terreinen: seksualiteit; drugs en alcohol; de omgang met elkaar en de buren in woonhuizen en woonwijken; budgettraining; weerbaarheidstraining aan vrouwen en meiden; integratie en opvoeding; het voorkomen van problemen met instanties als scholen, SoZaWe en Kredietbank; het opzetten van verenigingen of stichtingen voor zelfonderwijs; ondersteuning aan gedetineerden in het Uitzendcentrum Rotterdam Airport; verzorgen van entertainment in een noodopvang in Amsterdam.  

 • TransCity was medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een campagne ter preventie van eergeweld binnen een aantal specifieke migrantengemeenschappen, waaronder vluchtelingengemeenschappen als de Iraakse, Koerdische en Somalische. 

 • Voor SOA Aids Nederland onderzocht TransCity de meest kansrijke strategie voor het overtuigen van het belang van SOA-testen door Afrikaanse vluchtelingen van beneden de Sahara.

 • Op een geheel ander niveau waren communicatiespecialisten van TransCity betrokken bij een fondsenwervende communicatiecampagne van Stichting Vluchteling.

 • TransCity was de Nederlandse partner in een pan-Europees onderzoek over de integratie van migrantengemeenschappen, waaronder nadrukkelijk ook vluchtelingengemeenschappen.